Avustajan/asiamiehen kustannukset ja oikeudenkäyntikulut

18 huhtikuun, 2022 admin 0 Comments

Ajattelin yrittää kerätä yhteen paikkaan erilaisia mahdollisuuksia saada oikeusavustaja/asiamies ilman, että sitä joutuu ainakaan kokonaan itse maksamaan. Lisäksi yritän kirjoittaa jotain kulujen jakautumisesta osapuolten kesken normaalitapauksessa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL) 11.7.1997/689

 • Oikeus puolustajaan: epäillyllä on oikeus puolustajaan valtion varoista, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta on säädetty pienimmillään 4 kk vankeusrangaistus, tai osallisuudesta siihen tai sen yrityksestä, tai hän on pidätettynä tai vangittuna. Tällöin puolustajaa pitää pyytää. Puolustaja määrätään viran puolesta, jos epäilty ei pysty puolustamaan itseään, on alle 18-vuotias ja hänellä ei ole puolustajaa ja sellaiselle on tarvetta, puolustaja ei kykene asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä tai siihen on jokin muu erityinen syy. (ROL 2:1§)
 • Asianomistajan/parituksen kohteen oikeus avustajaan tai tukihenkilöön: asianomistajalla on oikeus avustajaan esitutkinnassa ja tuomioistuimessa, jos hänellä on vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa ja jos kyse on tietynlaisesta asiasta. Asiat ovat 1. seksuaalirikokset, 2. henkirikokset, pahoinpitely, törkeä pahoinpitely ja niiden valmistelu, jos se on perusteltua asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde silmälläpitäen ja 3. henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuva rikos, jos sitä rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet yms. pidetään perusteltuna. (ROL 2:1a) Tälläiselle asianomistajalle, jota kuullaan henkilökohtaisesti ja jonka voidaan katsoa tarvitsevan tukea, voidaan määrätä myös tukihenkilö (ROL 2:3§). Sama pätee myös paritusrikoksen kohteena olevaan henkilöön (ROL 2:3a), joka ei ole asianomistaja ja jolla avustajan tarve rajoittuu esitutkintaan.
 • Kulut: määräyksen saanut vapautuu käsittely-, toimituskirja jne. maksuista ja hänelle korvataan hänelle itselleen aiheutuneet tarpeelliset todistelukustannukset. (ROL 2:10§) Jos epäilty todetaan syylliseksi, hän joutuu korvaamaan mainitun pykälän mukaiset korvaukset valtiolle siihen asti, kuin hän ei olisi oikeutettu oikeusapuun(ROL 2:11§). Avustajasta ei siis ymmärtääkseni aiheudu kuluja.

Oikeusapulaki 5.4.2002/257

 • Annetaan henkilölle, joka tarvitsee oikeudellista apua, eikä pysty suorittamaan sen vaatimia menoja (1§). Oikeusavun saamisen asiatyyppisistä rajoituksista säädetään 6-7§:ssä. Kukin voi lukea ne Finlexistä. Kelpoisuus oikeusapuun määräytyy myös tulojen, varallisuuden ja menojen mukaan (3§). Oikeusapua ei lähtökohtaisesti kuitenkaan anneta yhtiölle tai yhteisölle (2§) ja myös asian kattava oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden, tosin omavastuuosuuteen tai oikeusturvavakuutuksen ylittävään osaan voi toisinaan saada oikeusapua (3b§).
 • Kattaa: oikeusavun määräisen avustajan palkkion osittain tai kokonaan (korvaus voi koskea tiettyjä toimenpiteitä 5§), korvauksen tulkkaus- ja käännösavusta (jos ei muuten korvata), käsittely- ja toimituskirjamaksun yms., oikeusavun saajalle kuuluvat todistelu ja muut kustannukset, jos olleet tarpeellisia, tuomioistuimeen saapumisen kustannukset (ei rikosasian vastaaja) ja tuomion jälkeiset välttämättömät täytäntöönpanokulut. (4§)
 • Kustannukset: Oikeusapua pitää hakea (10-11§). Sitä ei toisin sanoen edes myönnetä, jos asia on 7§ mukainen (vähäinen merkitys, merkityksetön suhteessa hyötyyn, oikeuden väärinkäyttöä, oikeusavun saamiseksi siirretty oikeus). Joku siis arvioi asiaa etukäteen. Oikeusavusta joutuu suorittamaan oikeusapumaksun (70 e), ellei siitä ole vapautettu. Lisäksi voi joutua suorittamaan omavastuuosuuden, jonka määräytymisen perusteet ovat täällä: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/mitaoikeusapumaksaa.html. Selvästi tarpeettomia kustannuksia voi oikeusavun saajakin joutua korvaamaan mm. (19§). Vaikka siitä ei laissa mitään sanota, niin oikeusavun saaja voi joutua korvaamaan vastapuolen kulut, jos hän häviää jutun, vaikkei ilmeisesti omiaan. Ainakin näin olen ymmärtänyt.

Oikeusturvavakuutus

 • Oikeusturvavakuutus kuuluu yleensä kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutuksen osalta keskeisiä ovat sen ehdot. Esimerkiksi Lähitapiolan sivuilla mainitaan pääpiirteissään, mitä oikeusturvavakuutus heillä korvaa. (https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/kotivakuutus/oikeusturvavakuutus) Pohjolan vastaava sivu perusasioista on täällä https://vahinkoapu.pohjola.fi/henkiloasiakkaat/tietoa/oikeusturva. Huomattavia poikkeuksia ovat esimerkiksi vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos henkilö tuomitaan maksamaan ne, (sijoitus)asunnon vuokraukseen liittyvät riidat, tulonhankintaan liittyvät riidat, avioeroriidat, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riidat jne. Kahta ensimmäistä tilannetta varten voi ottaa ainakin Lähitapiolassa kuitenkin lisävakuutuksen. Vakuutuksessa on lisäksi omavastuu ja yläraja. Jos oikein ymmärrän, perusoikeusturvavakuutus siis korvaa omat oikeudenkäyntikulut vakuutuksen määrittelemissä tapauksissa, mutta ei vastapuolen kuluja. Kannattaa siten aina harkita myös omia menestymisen mahdollisuuksiaan, niin oikeusavun kuin oikeusturvavakuutuksenkin tapauksessa, ja valmistautua esimerkiksi keräämällä todisteita.

Erinäisiä muita tapauksia

 • Rikosvahinkolaki 29.12.2005/1204: Valtionkonttori voi joissain tapauksissa korvata tiettyjä luonnolliselle henkilölle rikoksesta aiheutuneita vahinkoja toissijaisesti eli jos niitä ei korvata muuten (ei kata kaikkia vahinkoja), samoin kuin niiden saamiseksi välttämättömiä oikeudenkäyntikuluja. Korvauksen saamiselle on melko tiukat ehdot.
 • Asianomistaja voi yhtyä syyttäjän tai toisen asianomistajan syytteeseen rikosasiassa ja vedota uuteen seikkaan syytteen tueksi (ROL 14§). Asianomistaja vastaa tällöin vain kuluista korkeintaan siltä osin, kun ne ovat aiheutuneet hänen oman puhevaltansa käyttämisestä.

Normaali tapaus: Oikeudenkäymiskaari 4/1734: 21. luku

 • Lähtökohtaisesti häviäjä joutuu korvaamaan voittaneen osapuolen tarpeelliset ja kohtuulliset kulut (21:1§). Asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset korvaavat lähtökohtaisesti omat kulunsa, jos ei ole erityistä syytä määrätä toisin (21:2§). Esimerkkeinä näen muualla mainittavan esimerkiksi holhous- ja isyysasiat.
 • Voittanutkin osapuoli voi joutua korvaamaan häviäjän kulut, jos hän on tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin (21:4§), pitkittänyt oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuuttaan (21:5§) jne.
 • Epäselvissä tapauksissa, joissa asia on ollut oikeudellisesti epäselvä, kumpikin osapuoli voidaan määrätä vastaamaan kuluistaan, myös voittaja (21:8a§). Tuomioistuin voi myös viran puolesta kohtuullistaa maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrää (21:8b).
 • Kuluvastuun jakautumisella ihmisiä ohjataan välttämään tarpeettomia prosesseja, heitä ohjataan kohti sovintoa jne.