Avustajan/asiamiehen kustannukset ja oikeudenkäyntikulut

18 huhtikuun, 2022 admin 0 Comments

Ajattelin yrittää kerätä yhteen paikkaan erilaisia mahdollisuuksia saada oikeusavustaja/asiamies ilman, että sitä joutuu ainakaan kokonaan itse maksamaan. Lisäksi yritän kirjoittaa jotain kulujen jakautumisesta osapuolten kesken.

Oikeus puolustajaan: epäillyllä on oikeus puolustajaan valtion varoista, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta on säädetty pienimmillään 4 kk vankeusrangaistus, tai osallisuudesta siihen tai sen yrityksestä, tai hän on pidätettynä tai vangittuna. Tällöin puolustajaa pitää pyytää. Puolustaja määrätään viran puolesta, jos epäilty ei pysty puolustamaan itseään, on alle 18-vuotias ja hänellä ei ole puolustajaa ja sellaiselle on tarvetta, puolustaja ei kykene asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä tai siihen on jokin muu erityinen syy.

Asianomistajan/parituksen kohteen oikeus avustajaan tai tukihenkilöön: asianomistajalla on oikeus avustajaan esitutkinnassa ja tuomioistuimessa, jos hänellä on vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa ja jos kyse on tietynlaisesta asiasta. Asiat ovat 1. seksuaalirikokset, 2. henkirikokset, pahoinpitely, törkeä pahoinpitely ja niiden valmistelu, jos se on perusteltua asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde silmälläpitäen ja 3. henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuva rikos, jos sitä rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet yms. pidetään perusteltuna. Tälläiselle asianomistajalle, jota kuullaan henkilökohtaisesti ja jonka voidaan katsoa tarvitsevan tukea, voidaan määrätä myös tukihenkilö. Sama pätee myös paritusrikoksen kohteena olevaan henkilöön, joka ei ole asianomistaja ja jolla avustajan tarve rajoittuu esitutkintaan.

Kulut: määräyksen saanut vapautuu käsittely-, toimituskirja jne. maksuista ja hänelle korvataan hänelle itselleen aiheutuneet tarpeelliset todistelukustannukset. Jos epäilty todetaan syylliseksi, hän joutuu korvaamaan mainitun kustannukset valtiolle siihen asti, kuin hän ei olisi oikeutettu oikeusapuun tai se katsotaan muuten kohtuulliseksi. Myös avustajasta voi aiheutua tässä tapauksessa kuluja.

Oikeusapu: Annetaan henkilölle, joka tarvitsee oikeudellista apua, eikä pysty suorittamaan sen vaatimia menoja. Oikeusavun saamisen asiatyyppisistä rajoituksista säädetään erikseen. Kelpoisuus oikeusapuun määräytyy myös tulojen, varallisuuden ja menojen mukaan. Oikeusapua ei lähtökohtaisesti kuitenkaan anneta yhtiölle tai yhteisölle ja myös asian kattava oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden, tosin omavastuuosuuteen tai oikeusturvavakuutuksen ylittävään osaan voi toisinaan saada oikeusapua.

Oikeusapu kattaa: oikeusavun määräisen avustajan palkkion osittain tai kokonaan (korvaus voi koskea tiettyjä toimenpiteitä), korvauksen tulkkaus- ja käännösavusta (jos ei muuten korvata), käsittely- ja toimituskirjamaksun yms., oikeusavun saajalle kuuluvat todistelu ja muut kustannukset, jos olleet tarpeellisia, tuomioistuimeen saapumisen kustannukset (ei rikosasian vastaaja) ja tuomion jälkeiset välttämättömät täytäntöönpanokulut.

Kustannukset: Oikeusapua pitää hakea. Sitä ei toisin sanoen edes myönnetä, jos asia on tietynlainen (vähäinen merkitys, merkityksetön suhteessa hyötyyn, oikeuden väärinkäyttöä, oikeusavun saamiseksi siirretty oikeus). Oikeusavusta joutuu suorittamaan oikeusapumaksun (70 e), ellei siitä ole vapautettu. Lisäksi voi joutua suorittamaan omavastuuosuuden, jonka määräytymisen perusteet ovat täällä: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/mitaoikeusapumaksaa.html. Selvästi tarpeettomia kustannuksia voi oikeusavun saajakin joutua korvaamaan.

Vaikka siitä ei laissa mitään sanota, niin oikeusavun saaja voi joutua korvaamaan vastapuolen kulut, jos hän häviää jutun. Virallisella oikeus.fi sivulla asia sanotaan selvästi: Valtio ei maksa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja siinä tapauksessa, että oikeusapua saanut häviää jutun.

Oikeusturvavakuutus kuuluu yleensä kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutuksen osalta keskeisiä ovat sen ehdot. Esimerkiksi Lähitapiolan sivuilla mainitaan pääpiirteissään, mitä oikeusturvavakuutus heillä korvaa. (https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/kotivakuutus/oikeusturvavakuutus) Pohjolan vastaava sivu perusasioista on täällä https://vahinkoapu.pohjola.fi/henkiloasiakkaat/tietoa/oikeusturva. Huomattavia poikkeuksia ovat esimerkiksi vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos henkilö tuomitaan maksamaan ne, (sijoitus)asunnon vuokraukseen liittyvät riidat, tulonhankintaan liittyvät riidat, avioeroriidat, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riidat jne. Kahta ensimmäistä tilannetta varten voi ottaa ainakin Lähitapiolassa kuitenkin lisävakuutuksen. Vakuutuksessa on lisäksi omavastuu ja yläraja. Jos oikein ymmärrän, perusoikeusturvavakuutus siis korvaa omat oikeudenkäyntikulut vakuutuksen määrittelemissä tapauksissa, mutta ei vastapuolen kuluja. Kannattaa siten aina harkita myös omia menestymisen mahdollisuuksiaan, niin oikeusavun kuin oikeusturvavakuutuksenkin tapauksessa, ja valmistautua esimerkiksi keräämällä todisteita.

Siipeily: Asianomistaja voi yhtyä syyttäjän tai toisen asianomistajan syytteeseen rikosasiassa ja vedota uuteen seikkaan syytteen tueksi. Asianomistaja vastaa tällöin vain kuluista korkeintaan siltä osin, kun ne ovat aiheutuneet hänen oman puhevaltansa käyttämisestä.

Kulujen jakautuminen: Lähtökohtaisesti häviäjä joutuu korvaamaan voittaneen osapuolen tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. Asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset korvaavat lähtökohtaisesti omat kulunsa, jos ei ole erityistä syytä määrätä toisin. Voittanutkin osapuoli voi joutua korvaamaan häviäjän kulut, jos hän on tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, pitkittänyt oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuuttaan jne. Epäselvissä tapauksissa, joissa asia on ollut oikeudellisesti epäselvä, kumpikin osapuoli voidaan määrätä vastaamaan kuluistaan, myös voittaja. Tuomioistuin voi myös viran puolesta kohtuullistaa maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrää.

Kuluvastuun jakautumisella ihmisiä ohjataan välttämään tarpeettomia prosesseja, heitä ohjataan kohti sovintoa jne.