Haastemies

27 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

Haastemiehistä on Haastemieslaki (505/1986). Haastemiehen tehtävistä säädetään 3§:ssä. Haastemies toimittaa viranomaisen tai yksityisen pyynnöstä toimialueellaan tiedoksi tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja. Vastaanottajalla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä haastemiehelle ja tällä on myös tarvittaessa oikeus saada poliisilta virka-apua, jos henkilö kieltäytyy selvittämästä henkilöllisyyttään. Poliisi voi ottaa henkilön kiinni enintään 24 tunniksi ja suorittaa henkilönkatsastuksen eli selvittää tämän henkilöllisyyttä. Tähän voi sisältyä eri toimenpiteitä aina henkilön habituksen läpikäymisestä verikokeeseen yms. (Poliisilaki 872/2011, 2:1 ja Pakkokeinolaki 806/2011, 8:33)

Tiedoksiantoja voivat suorittaa myös muut virkamiehet, jotka on lueteltu Haastemieslain 6§:ssä.

Varsinainen haaste taas voidaan antaa tiedoksi monella tavalla. Oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 11. luvussa luetellaan eri tiedoksiantotavat, joita tuomioistuin voi käyttää. Haastemiehen käyttö on vain yksi tapa toimittaa haaste tai myös muu tiedoksianto.

Haastemiehelle mahdollisesta menettelystä tuomioistuimen asiakirjojen tiedoksiantajana säädetään luvun 7§:ssä. Haastemiehen ei tarvitse aina edes tavoittaa henkilöä henkilökohtaisesti. Tiedoksianto voidaan toimittaa samaan talouteen kuuluvalle 15-vuotta täyttäneelle henkilölle, liikkeenharjoittajan työntekijälle tai paikkakunnan poliisille, jos vastaanottajaa, jonka asuinpaikka on tiedossa, tai tämän edustajaa, ei tavoiteta ja tämä ilmiselvästi välttelee tiedoksiantoa. Tämän jälkeen tiedoksiannosta pitää lähettää ilmoitus tiedossa olevaan osoitteeseen. Näin ei voida kuitenkaan menetellä rikosasian haasteen ollessa kyseessä.

Haastemiehen tiedoksiannon toimittaminen maksaa tällä hetkellä 85 euroa muille kuin tuomioistuimelle (hinnasto oikeus.fi-sivustolla). Esimerkiksi testamentin saajan pitää antaa testamentti testamentin tekijän kuoltua tiedoksi todisteellisesti tämän perillisille, valtiokonttorille jne. Tämä voi tapahtua myös haastemiehen välityksellä (Perintökaari 14 luku, 4§). Samoin esimerkiksi pesänjakajan kutsu jakokokoukseen voidaan luultavasti antaa myös haastemiehen välityksellä, koska se pitää antaa tiedoksi todisteellisesti (Perintökaari 23 luku 7§). Esimerkkejä on varmasti muitakin. Haastemiehen käyttöä ei siis ole rajattu vain tuomioistuimelle, vaikka haastemiestä ei voikaan käyttää apuna mihin tahansa.