Alle 18-vuotias epäilty/tuomittu

9 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Vahingonkorvauslain mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka on suhteutettu hänen kehitystasoonsa, ikäänsä, teon laatuun, vahingon aiheuttaneen sekä vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin seikkoihin. Alle 15-vuotiaskin voi siten joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

Rikosoikeudellisesti vastuuseen nuori joutuu kuitenkin vasta 15-vuotiaana.

15-18 vuotta on tavallaan välivaihe. Henkilö on tällöin jo rikosoikeudellisesti vastuussa, mutta 18-vuotiaaksi asti hän on myös lastensuojelun piirissä. Rikollinen toiminta on itse asiassa yksi syy joutua lastensuojelutoimenpiteiden kohteeksi. Sosiaaliviranomaisella on myös oikeus olla läsnä lapsen kuulustelussa ja sillä on oikeus saada vähintään kuulustelupöytäkirja.

Alle 18-vuotiasta tulee kohdella esitutkinnassa hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavasti ja erityisesti huolehtia, ettei esitutkinnasta aiheudu haittaa hänelle tärkeässä ympäristössä kuten koulussa. Alle kahdeksantoistavuotiaan kuulustelussa tulee olla läsnä tämän lisäksi tämän laillinen edustaja, avustaja, sosiaaliviranomaisen edustaja tai kuulustelutodistaja. Alle 18-vuotiaalle asianosaiselle, ei siis pelkästään epäillylle, voidaan myös määrätä esitutkintaa varten erillinen edunvalvoja, jos hänen laillinen edustajansa ei voi puolueettomasti valvoa hänen etuaan esitutkinnassa, jos edustaja on esimerkiksi itse epäiltynä rikoksesta.

Syyttäjä voi jättää alaikäisen syyttämättä sillä perusteella, että teko on vähäinen ja on johtunut ymmärtämättömyydestä ja harkitsemattomuudesta.

Alle 18-vuotiaan vangitsemiseen tulee olla painavia syitä. Jos alle 18-vuotias kuitenkin vangitaan, hänen huoltajalleen tai lailliselle edustajalleen varataan samoin kuin sosiaalihuollon edustajallekin tilaisuus tulla kuulluksi vangitsemisasian yhteydessä. Huoltaja, edunvalvoja tai laillinen edustaja saa olla myös läsnä asian tuomioistuinkäsittelyssä alaikäisen itsensä lisäksi. Alle 18-vuotiaalle epäillylle on myös määrättävä puolustaja viran puolesta, jollei hänellä jo ole sellaista tai jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

Alle 18-vuotias voidaan tuomita myös nuorisorangaistukseen, joka muodostuu enimmäkseen erilaisesta takaisin yhteiskuntaan sopeuttavasta toiminnasta. Nuorisorangaistus on ehdotonta vankeusrangaistusta vakavampi seuraus. Alle 18-vuotias tuomitaan harvemmin ehdottomaan vankeuteen. Syiden tulee olla painavia. Mutta jos näin on, rangaistusasteikkoa lievennetään, jos henkilö on tehnyt teon alle 18-vuotiaana.