Vangitseminen

7 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

 • Jos epäiltyä ei ole pidätetty tai vangittu, hän on velvollinen olemaan läsnä esitutkinnassa 12 tuntia (jos pidättämisen edellytykset eivät täyty) ja 24 tuntia (jos pidättämisen edellytykset täyttyvät) kerrallaan. Muu henkilö on velvollinen olemaan läsnä 6 tuntia kerrallaan. Jos henkilö kutsutaan esitutkintaan, hänelle on kutsussa ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa. Näin on tehtävä muutenkin. Kuulusteltavaa tulee kohdella asiallisesti. Hänelle tulee myös suoda riittävä mahdollisuus ruokailuun ja lepoon.
 • Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää, jos a) teosta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta b) tai siitä on säädetty vähintään 1, mutta vähemmän kuin 2 vuotta vankeutta, ja on syytä epäillä, että epäilty pakoilee, vaikeuttaa asian selvittämistä tai jatkaa rikollista toimintaa tai c) epäilty ei ole tunnistettavissa tai on vaarana, että hän esimerkiksi poistuu maasta.
 • Pidätetyn vangitsemista pitää vaatia viimeistään kolmantena päivänä pidättämisestä ennen kello kahtatoista.
 • Vangitsemisen edellytykset ovat samat kuin pidättämisen. Henkilö, jota on ainoastaan syytä epäillä ja jonka kohdalla muut edellytykset täyttyvät, voidaan pidättämisen lisäksi vangita, jos se on lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Tälläisen henkilön asia tulee käsitellä uudelleen, kun lisäselvitys saadaan ja asia on käsiteltävä viimeistään viikon kuluttua vangitsemisesta.
 • Samalla kun päätetään läsnä olevan epäillyn vangitsemisesta, pitää asettaa määräaika syytteen nostamiselle, jos syytettä ei ole vielä nostettu. Määräaikaa voidaan ennen sen päättymistä pidentää.
 • Poissaolevana alun perin vangitun epäillyn asia on otettava uudestaan käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua tosiasiallisesta vangitsemisesta.
 • Vangitsemisasia tulee ottaa vangitun epäillyn pyynnöstä käsittelyyn tuomioistuimessa neljän vuorokauden kuluessa pyynnöstä tiheimmillään kahden viikon välein, ellei aihetta uusien seikkojen vuoksi ilmene jo aiemmin.
 • Pääkäsittely on aloitettava tietyn määräajan kuluttua asian vireilletulosta, jos syytetty on vangittuna, matkustuskiellossa tai pidätettynä virantoimituksesta tai alaikäinen, jolle vaaditaan muuta kuin lyhyttä vankeusrangaistusta. Myös tunnustamisoikeudenkäynnille on säädetty määräajat, jotka lasketaan asian vireilletulosta.
 • Henkilö, joka odottaa vankeustuomion suorittamista, voidaan vangita esim. jos henkilöllä ei ole vakinaista asuntoa ja henkilö on vaarassa poistua maasta tai henkilö on tuomittu useisiin lyhyihin vankeusrangaistuksiin ajallisesti lähekkäin tehdyistä rikoksista. Tietyt syyt eivät taas ole enää relevantteja, kuten se, että henkilö vaikeuttaisi rikoksen selvittämistä. Henkilö voi siis odottaa vakeustuomiota myös ns. vapaalla jalalla.
 • Tuomiota voi myös odottaa tutkinta-arestissa, jos tuomioistuin katsoo asian soveliaaksi.
 • Tuomittu ehdoton vankeusrangaistus tulee panna toimeen ilman aiheetonta viivytystä ja tuomion saatua lainvoiman tai tuomitun tyydyttyä tuomioonsa ja suostuttua täytäntöönpanon aloittamiseen. Tuomitulle tulee ilmoittaa milloin ja mihin vankilaan hänen tulee ilmoittautua. Tuomittu voidaan myös tietyissä tapauksissa etsintäkuuluttaa, jos hän ei ilmoittaudu sovitusti vankilaan tai pakoilee.
 • Tuomitun huono terveydentila voi johtaa täytäntöönpanon lykkäämiseen, jos hän ei ole jo aloittanut tuomion suorittamista. Tuomitulle voidaan myöntää lykkäystä täytäntöönpanoon myös muusta syystä.
 • Tutkintavanki, joka on jo vangittuna, vapautetaan tai muuttuu vangiksi.