Virheetön tavara ja palvelus

6 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Kauppalaissa (355/1987) on säännökset siitä, miten tavaran virhe määritellään silloin, kun kyseessä ei ole elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan suhde.

TAVARA (EI KULUTTAJASOPIMUS)

Tavaran tulee lähtökohtaisesti vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mitä on katsottava sovitun. Jos muuta ei ole sovittu, tavaran tulee soveltua tavaran yleiseen käyttötarkoitukseen ja myös tavaran aiottuun erityiseen käyttötarkoitukseen, jos myyjä tiesi tästä ja ostajalla oli syytä luottaa myyjän asiantuntemukseen. Sen tulee myös vastata myyjän esittämää mallia tai näytettä ja oltu paketoitu asianmukaisesti, jos paketointi on tarpeen.(17§)

Tavaran tulee myös vastata tavarasta etukäteen annettuja tietoja, jos myyjän on pitänyt vähintään olla niistä tietoinen, eikä hän ole oikaissut virheellisiä tietoja (18§). Jos tavara on myyty sellaisena kuin se on, sen pitää silloinkin vastata myyjän siitä antamia tietoja, eikä myyjä saa myöskään olla antamatta tietämiään olennaisia tietoja, jos niillä on vaikutusta kauppaan. Tavara ei saa myöskään olla sellaisena kuin se on-kaupassa selkeästi huonommassa kunnossa, kuin ostaja on voinut hinta yms. seikat huomioon ottaen olettaa.(19§)

Jos myyjä ei ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti, virheeseen, joka olisi pitänyt havaita, jos oli tarkistanut tai oli kehotettu tarkistamaan tavaran tai mallin/näytteen, ei saa vedota (20§).

PALVELUS (EI KULUTTAJASOPIMUS)

Palvelusten osalta ratkaiseva on sopimus. Kauppalaki ei koske palveluita, mutta suorituksen pitää siis lähtökohtaisesti vastata sopimusta. Toimeksisaajan tulee toimia huolellisesti sopimuksen mukaan, mutta hänen ei tarvitse saavuttaa tiettyä lopputulosta. Tällaisiakin tapauksia, joissa lopputulos pitää saavuttaa, on, luultavasti paljonkin. (mm. paketti on lähtökohtaisesti toimitettava perille). (Hemmo: Sopimus ja delikti 1998)

TAVARA (KULUTTAJASOPIMUS)

Kuluttajien osalta asiaa säännellään Kuluttajansuojalaissa (38/1978). Markkinointia koskevassa toisessa luvussa on yleinen kielto olla antamatta totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja tai jättää olennaisia tietoja antamatta (6§-8§).

Erityisesti tavaraa koskevat säännökset ovat 5 luvussa. Tavaran tulee täyttää kaikin puolin se, mltä sen tyyppiseltä tavaralta yleensä vaaditaan ja odotetaan ja mitä siitä on annattu ymmärtää esim, mallin avulla. Lisäksi vaaditaan, että se vastaa laadultaan, määrältään, kuvaukseltaan, tyypiltään, toimivuudeltaan, yhteensopivuudeltaan ja yhteentoimivuudeltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sovittua. Sen pitää soveltua ostajan ilmoittamaan erityiseen käyttötarkoitukseen, josta myyjä on tiennyt ja jonka hän on hyväksynyt. Lisäksi sen mukana tulee toimittaa sopimuksen mukaiset ohjeet ja lisävarusteet ja siihen tulee toimittaa sovitut päivitykset.(12§) Myös myyjästä johtuva puute sovitussa asennuksessa on virhe tavarassa (13a§).

Myyjä vastaa kuitenkin vain tiedoista, joista hänen on vähintään pitänyt tietää, joita hän ei ole oikaissut ja jotka ovat vaikuttaneet kauppaan.

Kuluttajakin voi nimenomaisesti hyväksyä poikkeaman ja hän vastaa myös toimittamístaan virheellisistä materiaaleista, joiden virhettä myyjä ei ole voinut havaita. (13§)

Säännökset ovat joulukuulta 2021 ja yksityiskohtaisen sekavia. Digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran kaupassa tapahtuvasta päivitysten laiminlyönnistä johtuvasta virheestä on oma 13b§, jota en edes yritä selostaa.

PALVELUS (KULUTTAJASOPIMUS)

Kuluttajapalveluista, jotka kohdistuvat tavaraan, taas säädetään 8 luvussa. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja ottaen huomioon tilaajan edut. Sen on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun ja sen pitää olla lain yms. mukainen, lopputuloksen pitää kestävyydeltään vastata oletettua jne. Toimeksisaajalla on tilanteessa todistustaakka. (12§) Palveluksen tulee myös vastata sekä palveluksen aikana että etukäteen annettuja tietoja, joista toimeksisaajan on pitänyt olla tietoinen ja joita ei ole oikaistu.

Lisäys 16.8.2022: Tarkensin edellistä kohtaa. Lisäksi ovat palvelukset, jotka eivät kohdistu tavaraan. Nämä ovat usein asiantuntijapalveluita, joissa kuluttaja ei lähtökohtaisesti tiedä oikeaa toimintatapaa ennakolta. Siksi hän kääntyy asiantuntijan puoleen. Tämä ehdottaa oikeaa tapaa toimia, lääkäri esimerkiksi hoitoa, mutta täsmällistä palvelua voi olla hankala määrittää etukäteen ja siitä siten sopia. Usein tämä ei edes vastaa palvelun tarkoituksen toteutumista.

Tämä siis pääpiirteissään. Toivottavasti tästä välittyy jonkinlainen yleiskuva muista kuin oikeudellisista virheistä. Lait ovat samansuuntaisia, mutta niissä on myös hienoisia eroja.