Lahjakirja

10 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Lähtökohta on se, että lahjanlupaus on irtaimen omaisuuden osalta sitova, jos se on tehty joko asiakirjassa tai tarkoitettu tulemaan yleisön tietoon. Antajan velkojia kohtaan se tulee sitovaksi vasta siinä vaiheessa, kun se on täytetty. (Lahjanlupauslaki 625/1947, 1§) Toisinaan vaaditaan myös ilmoituksen tekemistä Digi -ja Väestötietovirastoon (samassa taloudessa asuvien väliset muut kuin tavanomaiset lahjat) (6§). Lisäksi lahja voidaan tästä huolimatta tietyin edellytyksin peräyttää konkurssipesään (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758).

Vaikka lahjakirjassa tulee olla minimissään lahjanantajan ja lahjansaajan tiedot ja allekirjoitukset, toisinaan tarvitaan myös muitakin allekirjoituksia. Avioliittolain 35§ mukaan omaisuus (sekä sen sijaan tuleva omaisuus) voidaan lahjakirjalla määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle. Tuotto pitää määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle erikseen. Tällöin lahjakirja tulee tehdä samassa muodossa kuin avioehto ja testamentti eli siinä pitää olla todistajat. Todistajat voi olla lahjakirjassa muutenkin, mikä voi helpottaa asioiden todistamista myöhemmin. Kiinteistön lahja pitää taasen tehdä kaupanvahvistajan vahvistamana ja luonnollisesti myös kirjallisesti. Maakaarta sovelletaan muutenkin soveltuvin osin myös kiinteistön lahjaan (Maakaari 540/1995, 4:2§).

Lahjan kohde tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti muutenkin kuin kiinteistön lahjassa.

Lisäksi tulee ilmoittaa mm. lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde. Tällä voi olla vaikutusta esim. sen suhteen katsotaanko lahja ennakkoperinnöksi. Rintaperillisen saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jos muuta ei osoiteta. Muun kuin rintaperillisen saama lahja taas vähennetään perintöosasta vain, jos niin on lahjakirjassa tai olosuhteiden perusteella määrätty. (Perintökaari 5.2.1965/40. 6:1§) Myös lahjaveron määräämiseen sukulaisuussuhde voi vaikuttaa (Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378).

Viimeiseksi pitää myös ilmoittaa ainakin lahjoituksen päivämäärä. Tämä voi vaikuttaa esim. lahjaveron määräämiseen ja moniin muihinkin asioihin. Malliasiakirjassa on maininta myös omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä.